การประชุมแนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก Day care BF & EF – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : การประชุมแนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก Day care BF & EF

การประชุมแนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก Day care BF & EF

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก Day care BF & EF (Breastfeeding and Exeutive Function) นำโดย ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุธาเวช อาจารย์ พญ.พรรณิพิศ วงศ์มีฤทธิ์ กุมารแพทย์ พร้อมด้วยงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสุทธาเวช ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒ ได้แก่ ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์ ดร.สวาสฏิพร แสนคำ อาจารย์สุดาเรศ ศิริสิทธิ์ธนภาค  และคณะฯ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก Day care BF & EF ในครั้งนี้