โครงการพัฒนาศักยภาพเครื่อข่ายญาติและผู้ป่วยจิตเวชและอาสาสมัคร ปี 2561 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการพัฒนาศักยภาพเครื่อข่ายญาติและผู้ป่วยจิตเวชและอาสาสมัคร ปี 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพเครื่อข่ายญาติและผู้ป่วยจิตเวชและอาสาสมัคร ปี 2561

เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ศิริพร รองหานาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครื่อข่ายญาติและผู้ป่วยจิตเวชและอาสาสมัคร ปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลักษณา สกุลทอง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 เป็นวิทยากร บรรยายความรู้เรื่องมุมมองบุคคลทั่วไปต่อผู้ป่วยจิตเวช และการประเมินสุขภาพจิต และเรื่องพลังชุมชนเข้มแข็งในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช การดูแลต่อเนื่อง บทบาทญาติและอาสาสมัครสุขภาพจิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวช ญาติ รวมถึงอาสาสมัครและผู้นำชุมชน ได้มีความรู้และทักษะในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงได้มีความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของผู้เจ็บป่วยทางจิตเวช และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยจิตเวช ครอบครัว และชุมชนได้อย่างถูกต้องต่อไป และเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชรายใหม่ได้เข้าถึงบริการและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง