คณะแพทยศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ของหลักสูตรไปใช้ โครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ของหลักสูตรไปใช้ โครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

คณะแพทยศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ของหลักสูตรไปใช้ โครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณาจารย์  บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ รับโล่รางวัลชนะเลิศ ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ของหลักสูตร ไปใช้ ในโครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2560 จากสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย อาจารย์.ปิยาภรณ์ แสนศิลา  ผู้ประสานงานรายวิชาหลัก และการจัดโครงการนำโดย รศ.ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยมีคณาจารย์และนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รวมจำนวน 150 คน การดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ ได้ตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านบริการวิชาการ แก่ชุมชน ภายใต้โครงการ 1 หลักสูตร  1 ชุมชน การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพของประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีมาก ส่งผลให้ประชาชนในกลุ่มที่ได้รับการดูแลมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ในปีการศึกษา 2560 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินงานโครงการ  การตรวจหาความชุกของพยาธิในประชาชน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน  6 หมู่บ้าน เพื่อศึกษาความชุกของโรคพยาธิเข็มหมุดในเด็กปฐมวัยในชุมชนแก่งเลิงจาน และสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ปกครองในชุมชนต่อการควบคุมป้องกันการติดเชื้อพยาธิในชุมชน สืบเนื่องจากคณะแพทยศาสตร์  มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก และจากผลสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีมาก และเพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินงานโครงการ มีความสนใจที่จะขยายพื้นที่ในการดำเนินงานเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนในชุมชน ส่งเสริมการใช้ องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการใช้ดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน เพิ่มศักยภาพการใช้ องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแบบองค์รวมในการดูแลสุขภาพ โดยการประเมินความรู้ก่อน   และหลังการอบรม สร้างคู่มือต้นแบบ ของการใช้การองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนแบบองค์รวม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ภาคี องค์กรเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม