นิสิตคณะแพทยศาสตร์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ให้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : นิสิตคณะแพทยศาสตร์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ให้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ให้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ให้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชีย (Asian Medical  Students’ Conference : AMSC)

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่

  1. นายกันตภณ กลีบบัว              นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2
  2. นางสาวพิชามญชุ์ สุขศิริ           นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1
  3. นางสาวนันทพัทธ์ นามเตทวีหิรัญ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1
  4. นางสาวชนัญญา ปทุมวัน          นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1

ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ในนามของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่ง

ประเทศไทย (Asian Medical Students’ Association-Thailand (AMSATH) ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชีย (Asian Medical  Students’ Conference : AMSC) ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 6 – 16 กรกฎาคม 2561  ณ ประเทศมาเลเซีย  ในประเภท Scientific Poster ชื่อผลงานวิชาการ “Microbial contamination survey in student’ laboratory classroom” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ ธรรมวัตร และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา จตุพรประเสริฐ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา