โครงการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.กิจประมุข ตันตยาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและแพทยศาสตรศึกษา รศ.ดร.กองพล อารีรักษ์ ผู้อำนวยการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารการสอน การเตรียมเอกสารประกอบคำสอน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น