คณะแพทยศาสตร์ มมส ร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ศรีสวัสดิ์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ มมส ร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ศรีสวัสดิ์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส

คณะแพทยศาสตร์ มมส ร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ศรีสวัสดิ์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส

ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ศรีสวัสดิ์

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ยอดผ้าป่าในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 383,835 บาท

(สามแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

เมื่อวันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561

ณ วัดศรีสวัสดิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม