โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ 2559 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ 2559

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ 2559

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ 2559

และการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

          ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ 2559 และการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนันดา ธนะกุล และอาจารย์สิริพร ไทรกุล เป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อและพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการประเมินผลปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลต่อตัวพนักงาน ผู้บังคับบัญชา และองค์กรต่อไป