ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจวางแผนการพัฒนาต่อเนื่อง และต่ออายุการรับรองการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล ขั้นที่ 2 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจวางแผนการพัฒนาต่อเนื่อง และต่ออายุการรับรองการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล ขั้นที่ 2

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจวางแผนการพัฒนาต่อเนื่อง และต่ออายุการรับรองการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล ขั้นที่ 2

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) โดยมี นพ.สมชาย ชินล้ำประเสริฐ และ ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล ได้ตรวจเยี่ยมด้านคุณภาพโรงพยาบาลสุทธาเวชในครั้งนี้ ในการนี้คณะผู้ตรวจเยี่ยมได้แนะนำแนวทางความก้าวหน้าในการพัฒนา สร้างการเรียนรู้ วางแผนการพัฒนาต่อเนื่องร่วมกัน และต่ออายุการรับรองการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล ขั้นที่ 2  โดยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับและรับคำแนะนำจากคณะผู้เยี่ยมเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต่อไป