โครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กสู่ Smart EF ในคลินิกสุขภาพเด็กดี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กสู่ Smart EF ในคลินิกสุขภาพเด็กดี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กสู่ Smart EF ในคลินิกสุขภาพเด็กดี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กสู่ Smart EF ในคลินิกสุขภาพเด็กดี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี อาจารย์เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป ผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการเล่านิทานในเด็ก และ อาจารย์สุดาเรศ ศิริสิทธิ์ธนภาค ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรไฮสโคป คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่สถานรับเลี้ยงเด็กให้สามารถใช้การฝึกกระตุ้นทักษะ EF ทั้งยังเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมพัฒนาการด้วยการฝึกกระตุ้นทักษะ EF ในเด็ก 0-5 ปี และเกิดนวัตกรรมในการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาการฝึกกระตุ้นทักษะ EF ในโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ต่อไป