ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์ร่างเอกสาร/ร่าง TOR ประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 26 รายการ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : สอบราคา/ประกวดราคา : ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา : ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์ร่างเอกสาร/ร่าง TOR ประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 26 รายการ

ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์ร่างเอกสาร/ร่าง TOR ประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 26 รายการ