โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561

เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม Silver Beach อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธภาพอันดีให้กับบุคลากร รวมทั้งให้บุคลากรได้รับความรู้ด้านทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม บทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ และการเสริมสร้างทักษะการให้บริการเพื่อความเป็นเลิศ การปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้ แรงกดดันและทรัพยากรอันจำกัด ความสามัคคี การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จินตนา ติยะรังสีนุกูล และคณะ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยได้ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561