โครงการแพทยศาสตร์รวมใจสู้ภัยเหตุฉุกเฉิน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการแพทยศาสตร์รวมใจสู้ภัยเหตุฉุกเฉิน

โครงการแพทยศาสตร์รวมใจสู้ภัยเหตุฉุกเฉิน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการแพทยศาสตร์รวมใจสู้ภัยเหตุฉุกเฉิน ซ้อมอพยพดับเพลิงหนีไฟ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการ เตรียมความพร้อม บุคลากรปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน HA โดยคณะแพทยศาสตร์ได้มีนโยบายและมีการตรวจสอบ ปรับปรุงเครื่องป้องกันอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเครื่องมือ สัญญาณเตือนไฟไหม้ และระบบป้องกันอัคคีภัยอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามที่กฎหมายกำหนด