ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการให้การรักษาพยาบาล ดูแลและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนรวมทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรในสหสาขาวิชาชีพและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาในการฝึกทักษะและประมวลความรู้ให้เห็นระบบงานของสหวิชาชีพในสถานพยาบาล