โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 ระยะที่ 2 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 ระยะที่ 2

โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 ระยะที่ 2

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วงศ์อมาตย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธภาพอันดีให้กับบุคลากร รวมทั้งให้บุคลากรได้รับความรู้ด้านทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ และการเสริมสร้างทักษะการให้บริการเพื่อความเป็นเลิศ การปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้แรงกดดันและทรัพยากรอันจำกัด ความสามัคคี การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จินตนา ติยะรังสีนุกูล และคณะ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยได้ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2561