นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนนิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม Asian Medical Students Conference – Scientific Poster ณ University Putra Malaysia, Malaysia – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนนิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม Asian Medical Students Conference – Scientific Poster ณ University Putra Malaysia, Malaysia

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนนิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม Asian Medical Students Conference – Scientific Poster ณ University Putra Malaysia, Malaysia

ระหว่างวันที่ 8 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ University Putra Malaysia, Malaysia นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายกันตภณ กลีบบัว นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2
2. นางสาวพิชามญชุ์ สุขศิริ นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
3. นางสาวนันทพัทธ์ นามเตทวีหิรัญ นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
4. นางสาวชนัญญา ปทุมวัน นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1

เป็นตัวแทนนิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม Asian Medical Students Conference – Scientific Poster ณ University Putra Malaysia, Malaysia ได้นำเสนอผลงาน เรื่อง Microbial contamination experiment in student’s laboratory และได้รับคัดเลือกให้เป็น 7 ผลงานวิจัยที่ดีที่สุดจากตัวแทนประเทศต่างๆ มากมายกว่า 15 ประเทศทั่วเอเชีย ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพระหว่างนิสิตนักศึกษาแพทย์จากประเทศต่างๆ ในเอเชีย เรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศและเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทยและเป็นการประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักสู่สากล