โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ทำความรู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ และรับทราบนโยบายแนวปฏิบัติ การปฏิบัติตนในการเป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับข้อมูลต่างๆ ที่นิสิตใหม่ควรทราบ