มหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 2 คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : มหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 2 คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม

มหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 2 คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม

เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 2 คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม โดยมี ผศ.นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช กล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนายแพทย์บวร แสนสุโพธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์ กล่าวรายงานการดำเนินงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณภาพ กระตุ้นและสร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ สนับสนุนองค์ความรู้ใหม่ๆ ของหน่วยงานให้เกิดความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง