คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสองสถาบันการศึกษาของมลฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสองสถาบันการศึกษาของมลฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสองสถาบันการศึกษาของมลฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2561 ณ นครคุนหมิง  มลฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง แพทย์หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงนามเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมมือทางวิชาการกับสองสถาบันการศึกษาของมลฑลยูนนาน ได้แก่

  1. ลงนามใน MOU กับ Institute of Herb Biotic Resources, Yunnan University เพื่อ

1.1 ร่วมมือการแลกเปลี่ยนบุคลากร ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์ และนิสิตทั้งในช่วงก่อนจบการศึกษาและช่วงหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว

อนึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าทางจีนพร้อมที่จะให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากร อาจารย์และนิสิตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามทันทีที่ฝ่ายเรามีความพร้อม

1.2 ร่วมมือโครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบสมุนไพรจีนถังเช่า (Cordyceps) กับสมุนไพรถังเช่าไทย และสมุนไพรถังเช่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมกันพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อมวลมนุษยชาติ

1.3  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการและทางวิจัยระหว่างกัน

ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี สามารถขยายระยะเวลาได้หากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน

  1. ลงนามใน MOU กับ มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนแห่ง มลฑลยูนนาน (Yunnan University of Traditional Chinese Medicine) เพื่อ

2.1  ให้ทุนการศึกษาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลา กร นิสิต และอาจารย์ นักวิจัย ระหว่างกัน

2.2  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการและทางบริหารระหว่างกัน

2.3 ร่วมมือกันในการวิจัยพัฒนาแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในมิติและบริบทแห่งศาสตร์ของแพทย์ทางเลือก

ทั้งนี้ MOU มีระยะเวลา 5 ปี สามารถขยายเวลาได้ด้วยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แถลงว่า จากการที่ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางไปลงนามความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมมือทางวิชาการกับสองสถาบันการศึกษาของมลฑลยูนนาน ในครั้งนี้ นับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งในประเทศจีน ซึ่งในปัจจุบันประเทศจีน   มีความเจริญมาก และกำลังจะก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจใหญ่ของโลกกอปรกับนโยบายมุ่งลงสู่ใต้ของจีน จึงคาดว่า        ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวจะเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในอนาคต และในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ   ที่จังหวัดมหาสารคาม จึงได้ถือโอกาสเชิญศาสตราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจาก Yunnan University มาร่วมบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ด้วย

อนึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณคณะกรรม การส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ช่วยต่อต่อประสานงานเป็นการภายในล่วงหน้ากับฝ่ายจีนซึ่งทำให้การลงนามใน MOU ข้างต้นเป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์