โรงพยาบาลสุทธาเวช ต้อนรับการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุข โดยคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 7 ขอนแก่น – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โรงพยาบาลสุทธาเวช ต้อนรับการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุข โดยคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 7 ขอนแก่น

โรงพยาบาลสุทธาเวช ต้อนรับการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุข โดยคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 7 ขอนแก่น

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ รองคณบดีฝ่ายการเงินและพัสดุ ผศ.นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล และผู้อำนวยการ รพ.สุทธาเวช พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 7 ขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย) ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 7 ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการในเขต เพื่อกำกับและติดตามด้านมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การเข้าถึงสิทธิในการเข้ารับบริการของประชาชน ตลอดจนหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตาม ม.50(5) โดยเชื่อโยงการทำงานร่วมกับกลไกและภาพส่วนต่างๆ ในพื้นที่