โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวชฝ่ายบริการทางการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล จัดโดยฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสุทธาเวช โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มาริสา ไกรฤกษ์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อาจารย์สุพัตรา ไกรโสภา ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการพยาบาลฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทางการพยาบาลมีความรู้ ทักษะด้านการบริหารการพยาบาล และได้นำประสบการณ์การบริหารหน่วยงานจากโรงพยาบาลอื่นๆ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป