คุณจารุณี ดาราวรรณ และคณะ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์สีขนาด 55 นิ้ว ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวช – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คุณจารุณี ดาราวรรณ และคณะ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์สีขนาด 55 นิ้ว ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวช

คุณจารุณี ดาราวรรณ และคณะ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์สีขนาด 55 นิ้ว ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวช

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอขอบพระคุณ คุณจารุณี ดาราวรรณ และคณะ

ที่ได้บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์สีขนาด 55 นิ้ว ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ให้กับโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม  2561

ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม