คณะแพทยศาสตร์เป็นเจ้าภาพโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเตรียมความพร้อม จัดการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพ 6 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์เป็นเจ้าภาพโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเตรียมความพร้อม จัดการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพ 6 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์เป็นเจ้าภาพโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเตรียมความพร้อม จัดการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพ 6 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์เป็นเจ้าภาพโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเตรียมความพร้อม

จัดการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพ 6 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์