คณะแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินสถาบันตามมาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME) – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินสถาบันตามมาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME)

คณะแพทยศาสตร์ รับการตรวจประเมินสถาบันตามมาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME)

ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับ รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ และ รศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ คณะกรรมการ Mock Survey การตรวจประเมินสถาบันตามมาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME) โดยการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย