คุณอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล และคุณวันวิสา ยอดสันเทียะ มอบเก้าอี้พักคอยให้แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คุณอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล และคุณวันวิสา ยอดสันเทียะ มอบเก้าอี้พักคอยให้แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช

คุณอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล และคุณวันวิสา ยอดสันเทียะ มอบเก้าอี้พักคอยให้แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช

วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พลตรีหญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ รับมอบเก้าอี้พักคอย จากคุณอรุนัย ชาญศิริวิริยกุล และคุณวันวิสา ยอดสันเทียะ รวมมูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวช