บริษัทเวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล บริจาคเงินจัดสร้างห้องพิเศษและเก้าอี้ทำงาน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : บริษัทเวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล บริจาคเงินจัดสร้างห้องพิเศษและเก้าอี้ทำงาน

บริษัทเวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล บริจาคเงินจัดสร้างห้องพิเศษและเก้าอี้ทำงาน

เมื่อวันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยโรงพยาบาลสุทธาเวช พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช รับมอบเงินเพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ จำนวน 220,000 บาท และเก้าอี้ทำงาน มูลค่า 15,380 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 235,380 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) จากบริษัทเวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล นำโดยคุณสุธาวัลย์ ตราชู และรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐนนท์ ตราชู เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม