ผู้เกษียณราชการ คณะวิทยาศาสตณ์ มมส. ปี 2561 บริจาคเงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนให้บริการด้านการแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวช – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้เกษียณราชการ คณะวิทยาศาสตณ์ มมส. ปี 2561 บริจาคเงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนให้บริการด้านการแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวช

ผู้เกษียณราชการ คณะวิทยาศาสตณ์ มมส. ปี 2561 บริจาคเงินเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนให้บริการด้านการแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวช

เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยโรงพยาบาลสุทธาเวช พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช รับมอบเงินเพื่อเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนให้บริการด้านการแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวช จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากผู้เกษียณราชการ คณะวิทยาศาสตณ์ มมส. ปี 2561 โดยคุณวันวิสา ยอดสันเทีย และคณะ