รับมอบบริจาคเงินเพื่อจัดสร้างห้องพิเศษและเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : รับมอบบริจาคเงินเพื่อจัดสร้างห้องพิเศษและเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

รับมอบบริจาคเงินเพื่อจัดสร้างห้องพิเศษและเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อวันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พล.ต.หญิง วณิช วรรณพฤกษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยโรงพยาบาลสุทธาเวช พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช รับมอบเงินบริจาคจากคุณวิชัย คุณสุดา สมบัติไหมไทย และครอบครัว จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เพื่อจัดสร้างห้องพิเศษ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุน อันจะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช ต่อไป