คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2

คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2

คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “การบูรณาการพหุพาคีและสร้างนวัตกรรมในการบริบาลสุขภาพ ชุมชนอย่างยั่งยืน” (The 2nd International Conference on Health Science: A Multidisciplinary Integration for Innovative and Sustainable Health Care in Communities) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 2 นี้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน ของประชาชน คือ สุขภาวะ กาย จิต สังคม-อารมณ์ และจิตวิญญาณ ในบริบทการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย ในการบริบาลสุขภาพ ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ จึงได้ร่วมกับคณะต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานภาพนอกที่ร่วมสนับสนุน จัดประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื้อหาวิชาการ ทักษะ ประสบการณ์ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แสวงหาความร่วมมือในการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิจัยที่เป็นนวัตกรรมนำไปสู่การบูรณาการศาสตร์และศิลป์ต่างๆ ในการบริบาลสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เข้มแข็ง
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

รวมภาพกิจกรรม