ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ เข้าร่วมประชุม Annual Scale-Up Hubs Meeting ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ เข้าร่วมประชุม Annual Scale-Up Hubs Meeting ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย

ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ เข้าร่วมประชุม Annual Scale-Up Hubs Meeting ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย

ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณเมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุม AnnualScale-Up Hubs Meeting จัดขึ้นโดย National Institute ofMental Health ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการ   นำเอาทีมวิจัย จำนวน 11 ทีม ประกอบด้วยทีมวิจัยที่มาจากประเทศอาฟริกา ละตินอเมริกา อินเดีย  บังคลาเทศ เนปาล อัฟกานิสถานประเทศจีน และประเทศไทย ซึ่งแต่ละทีมได้ทำวิจัยเกี่ยวกับนำนโยบาย  สู่การปฏิบัติ (Implementationresearch) เพื่อนำนโยบายการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในทุกกลุ่มวัยนำไปปฏิบัติอย่างแพร่หลายในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง(low- and middle- income countries) โดยเลือกเอานโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตต่างๆได้แก่ การให้บริการการดูแลสุขภาพจิต   การลดปัญหาการดื่มสุราและอาการซึมเศร้า เด็กที่เติบโตในประเทศที่เพิ่งยุติสงคราม การฆ่าตัวตาย  และผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยจากทั้ง11 ทีมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินโครงการ ปัญหา อุปสรรคสิ่งท้าทายในการทำงาน และวิธีการแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานร่วมกัน สำหรับทีมวิจัยจากประเทศไทยได้ใช้ชื่อ Partnership in Implementation Science forGeriatric Mental Health (PRISM) นักวิจัยประกอบด้วยHongtuChen Ph.D. จาก Harvard Medical School, USA.; KomatraChuengsatiansup MD, Ph.D. Society and Health Institute, Thailand; Sue LevkoffScD, MSW, SM, College of Social work, University of South Carolina, USA;Siranee Srihapark Ph.D. College of Nursing, Khonkaen  และ SirinartTongsiri MD. Ph.D. Faculty of Medicine, Mahasarakham University ได้นำเสนอผลการประเมินความพร้อมของหน่วยงานในการนำนโยบายไปปฏิบัติในรูปแบบของโปสเตอร์โดยใช้ชื่อว่า Organizational Readiness to implement Evidence-basedInterventions for Older Adults with Dementia and Co-morbid Behavioral andPsychological Symptoms: Preliminary Report