ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดี เป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตร การปรับสภาพบ้านคนพิการโดยท้องถิ่น – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดี เป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตร การปรับสภาพบ้านคนพิการโดยท้องถิ่น

ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดี เป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตร การปรับสภาพบ้านคนพิการโดยท้องถิ่น

ระหว่างวันที่7 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตรการปรับสภาพบ้านคนพิการโดยท้องถิ่นร่วมกับ ผศ.กตัญญู หอสูติสิมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม  รุ่นที่ 1 จัดโดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดมหาสารคามได้รับเกียรติจาก                        นายกองโทดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี การอบรมประกอบด้วยการบรรยาย การลงพื้นที่บ้านของคนพิการจริง ทั้งบ้านที่ปรับสภาพแล้ว    และบ้านที่ยังไม่ปรับสภาพและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนในการดำเนินงานปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการในพื้นที่ต่อไปการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุสร้างเครือข่ายการทำงานจากทีมสหวิชาชีพ ทั้งจากภาคสาธารณสุข และช่างรวมทั้งส่งเสริมให้เข้าใจความยากลำบากของคนพิการ เพื่อนำมาใช้      ในการออกแบบบ้านและสิ่งแวดล้อมของคนพิการอย่างเข้าใจความต้องการของคนพิการอย่างแท้จริงผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้แก่พยาบาล นักกายภาพบำบัด อสม. นักพัฒนาชุมชนช่างอบต. ช่างเทศบาล ช่างชุมชน นักพัฒนาชุมชน จากหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 21 หน่วยงานในจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานภาคสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย โรงพยาบาลบรบือ โรงพยาบาลยางสีสุราชโรงพยาบาลวาปีปทุม เทศบาลตำบลแวงน่าง อบต.แก่งเลิงจาน อบต.กุดไส้จ่อ  อบต.ดอนเงิน อบต.หนองโนเทศบาลตำบลวาปีปทุม อบต.ศรีสุข อบต.เขวาใหญ่ อบต.เขวาไร่ อบต.หนองบอน อบต.ดอนกลางอบต.เขวา อบต.เกิ้ง รพสต.บ้านแฝก รพสต.บ้านแบก รพสต.หนองสระพัง รพสต.      บ้านท่าเดื่อ และรพสต.ดอนกลาง รวมจำนวน48 ท่าน