โครงการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

โครงการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 ณ โรงแรมโขงเจียม รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 มกราคม 2562 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยสิทธิ สิทธิเวช อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ นายอุทัย หามนตรี และนายทัศนัย ผดุงสมัย บุคลากรชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรในครั้งนี้เ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น สร้างความเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าสู่ตำแหน่งวิชาการ