ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ

ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.นพ. สุรพล เวียงนนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากต่างประเทศ ได้แก่ Showa University ประเทศญี่ปุ่น, Sanata Dharma University ประเทศอินโดนีเซีย University of the Philippines Manila ประเทศฟิลิปปินส์, Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นนิสิตที่มาแลกเปลี่ยน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมระยะสั้น ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม