พิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติการของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : พิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติการของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติการของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ME1-0310 ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ ผู้รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและมอบเครื่องแบบปฏิบัติการแก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 นิสิตที่เข้ารับมอบเครื่องแบบปฏิบัติการในครั้งนี้ รวมจำนวน 142 คน ประกอบด้วย นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 63 คน นิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จำนวน 47 คน และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 32 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ตระหนักถึงบทบาทในวิชาชีพ อันต้องประกอบ ไปด้วยความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา กิริยามารยาทที่ดี การวางตัวที่เหมาะสม ส่งเสริมทัศนคติในวิชาชีพ ให้นิสิตได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานคลินิก สร้างความภาคภูมิใจให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ และปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมในความดีงานต่อนิสิต