โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ ผู้รักษาการคณบดี คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และถ่ายทอดทิศทางการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการพัฒนา และเป้าหมาย การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ ชี้แจงกรอบและ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และให้บุคลากรมีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบต่อการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์