รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสมรรถนะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสมรรถนะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสมรรถนะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ระหว่าง วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย นางเรณู ภาวะดี นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสมรรถนะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการทั้งจากภาคสาธารณสุขและภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจเรื่องการทำงานแบบสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบเป็นองค์รวม การจัดงานได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการวิจัยโดยนายสันติพงษ์ ศิลปะสมบูรณ์ และได้รับเกียรติเปิดงานโดยนายกเทศมนตรีตำบลเสริมงาม นายชัยยา ลาดปาละ
การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คนประกอบด้วย พยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพสต.) นักพัฒนาชุมชน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) การอบรมประกอบด้วยการทำกิจกรรม สุนทรียสนทนา การจำลองความพิการ การฝึกทำแบบสอบถาม ICF และการลงพื้นที่เพื่อฝึกเก็บข้อมูล และการวางแผนร่วมกันเพื่อเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ในเขตความรับผิดชอบของต.เสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง