รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสมรรถนะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสมรรถนะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสมรรถนะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย นางเรณู ภาวะดี นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสมรรถนะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการทั้งจากภาคสาธารณสุขและภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจเรื่องการทำงานแบบสหวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบเป็นองค์รวม โดยการจัดงานได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ และโรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจากนายอำเภอคูเมือง นายเสนีย์ มะโน เป็นประธานเปิดงาน

ในการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คนประกอบด้วย พยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพสต.) นักพัฒนาชุมชน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  การอบรมประกอบด้วยการทำกิจกรรม สุนทรียสนทนา การจำลองความพิการการสร้างทีม การฝึกทำแบบสอบถาม ICF และการลงพื้นที่เพื่อฝึกเก็บข้อมูล และการวางแผนร่วมกันเพื่อเก็บข้อมูลคนพิการจำนวนกว่าสองพันคน ในเขตความรับผิดชอบของ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์