พิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ศรีสวัสดิ์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : พิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ศรีสวัสดิ์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ศรีสวัสดิ์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดศรีสวัสดิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ท่านพระครูศรีปริยัติโสภิต เจ้าอาวาสวัดศรีสวัสดิ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ ศรีสวัสดิ์ ให้แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่จะดำเนินการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนศรีสวัสดิ์ และประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
อาจารย์ นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช ฝ่ายบริการทางการแพทย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการส่งมอบอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ศรีสวัสดิ์ ให้แก่โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในครั้งนี้ว่ามุ่งหวังให้ประชาชนศรีสวัสดิ์ และประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สามารถใช้บริการด้านสุขภาพได้ทั้งในศูนย์บริการทางการแพทย์ และโรงพยาบาลสุทธาเวช โดยงานวิศวกรรมคณะแพทยศาสตร์ได้ออกแบบการปรับปรุงอาคารดังกล่าวให้ทางวัดได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือให้เกิดศูนย์บริการทางการแพทย์ใน 3 หน่วยงานหลัก คือ วัดศรีสวัสดิ์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ และเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้อนุญาตให้ใช้ศูนย์เรียนรู้ วัดศรีสวัสดิ์ได้ปรับปรุงอาคาร และซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร โดยโรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นผู้ดำเนินการส่งบุคลากร ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ เพื่อดำเนินการให้บริการศูนย์แพทย์อย่างเต็มรูปแบบ ถือได้ว่าเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือจากภาคประชาชน ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงได้ และท่านพระครูศรีปริยัติโสภิต เจ้าอาวาสวัดศรีสวัสดิ์ ท่านได้ทุ่มเทเวลา ระดมทุน รวมทั้งควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและแล้วเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด