โครงการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ภูแก้ว รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ปาร์ค    อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อาจารย์ นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายบริหาร   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้ดำเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น และสร้างความเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด ทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างผลงานทางวิชาการ เพื่อการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรอันจะอำนวยผลต่อหน่วยงาน   และเพื่อเตรียมความพร้อมโดยการเรียนรู้ทำความเข้าใจเกิดเป็นรูปธรรม เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการในขั้นต้น ผ่านการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในการสร้างผลงานวิชาการ ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ต่อไป