รองคณบดีฝ่ายวิจัยร่วมนำเสนองานวิจัย ณ องค์การสหประชาชาติ (United Nations) เวียนนา ประเทศออสเตรีย – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : รองคณบดีฝ่ายวิจัยร่วมนำเสนองานวิจัย ณ องค์การสหประชาชาติ (United Nations) เวียนนา ประเทศออสเตรีย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยร่วมนำเสนองานวิจัย ณ องค์การสหประชาชาติ (United Nations) เวียนนา ประเทศออสเตรีย

ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ องค์การสหประชาชาติ (United Nations) เวียนนา ประเทศออสเตรีย ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในหัวข้อการใช้ฐานข้อมูลสมรรถนะของคนพิการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยชุมชน (ICF-based data to promote Community-based Rehabilitation) ในหัวข้อ Forum on Data and Reporting ในการประชุม The Zero Project Conference 2019 มีผู้เข้าร่วมประชุม  กว่า 500 คน จากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก
การประชุม The Zero Project Conference เป็นการจัดประชุมโดยมูลนิธิ Essl Foundation โดย Mr.Martin Essl นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของประเทศออสเตรียและมีการขยายธุรกิจไปทั่วประเทศในภาคพื้นยุโรป Mr.Essl ได้บริจาคทรัพย์สินส่วนตัวจัดประชุม Zero Project เพื่อเปิดโอกาสให้สังคมทั่วโลก เป็นสังคมที่ไม่มีอุปสรรค (Zero barriers) และไม่มีข้อจำกัดในการที่จะรวมคนพิการให้เข้ามาอยู่ในสังคมเดียวกันกับคนที่ไม่พิการ (Zero limits) โดยได้มีการจัดติดต่อกันมาเป็นครั้งที่ 11 แล้ว เป็นความร่วมมือจากรัฐสภาออสเตรีย และองค์การสหประชาชาติ เวียนนา
ผู้จัด The Zero Project ได้ประกาศรับสมัครองค์กรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคนพิการ โดยให้เขียนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับคนพิการ และคัดเลือกให้มี 20 โครงการที่ให้นำเสนอในการประชุม The Zero Project Conference และได้มีการจัดให้มีการนำเสนอนวัตกรรมต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของคนพิการให้เข้มแข็งขึ้น และให้สังคมเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มศักยภาพ