การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ Thailand 4.0 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ Thailand 4.0

การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ Thailand 4.0

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ Thailand 4.0 จัดโดยงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุทธาเวช ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็ก นมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงพยาบาลสุทธาเวช ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พญ.นัยนา  ณีศะนันท์ แพทย์ผู้เชียวชาญ ด้านพัฒนาการเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ดร.สวาสฎิพร แสนคำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) และสุนิสา โสภาอุทก ครูพี่เลี้ยงศูนย์เรียนรู้ ฯ เป็นวิทยากร ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้เกียรติร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ Thailand 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อ Update การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมนมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นานาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย การพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ Thailand 4.0 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริง รวมทั้งการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กนมแม่และการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่หน่วยงานต่างๆ