โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธ ที่ 3 เมษายน 256 ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาทโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561   มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา เป็นแนวทางให้นิสิตสามารถวางแผนในการประกอบอาชีพได้ตรงตามวิชาชีพ นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รวมจำนวน 125 คน กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเปิดและให้โอวาทจากผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ การแยกนิสิตตามสาขาเพื่อรับฟังการบรรยายจริยธรรมทางการแพทย์และการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และการบรรยายพิเศษ เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การบริหารความเสี่ยงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.พินิจ หิรัญโชติ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้