ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 ณ ลานข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์

พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ประกอบด้วยพิธีนมัสการ สรงน้ำพระ ส่งตัวแทนบุคลากรร่วมประกวดเทพีสงกรานต์ ประกวดเทพีสงกรานต์สาวประเภทสอง                          

            การร่วมงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม     ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากรรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย