ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562

ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 07.30 – 13.00 น. ณ ลานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป พิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร และผู้อาวุโสชุมชนตักสิลา ศรีสวัสดิ์ 1, 2 , 3 และปัจฉิมทัศน์ 1, 2 พิธีมอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น การประกวดเทพีสงกรานต์คณะแพทยศาสตร์ และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป สร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และตัวแทนจากชุมชน