นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส ร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ IFMSA – Thailand Bootcamp 2018 ระยะที่ 3 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส ร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ IFMSA – Thailand Bootcamp 2018 ระยะที่ 3

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มมส ร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ IFMSA – Thailand Bootcamp 2018 ระยะที่ 3

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วัฒนา กรุงเทพมหานคร นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่

  1. นายเจตณัฐ  พีรเพ็ญโภคัย 
  2. นางสาวสุขิตา จารุรัชตพันธ์
  3. นางสาวสุจิตราภร ปิตาโส

ร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย International Federation of Medical Students’ Association – Thailand (IFMSA-Thailand)

ภายใต้โครงการ IFMSA  – Thailand Bootcamp  2018 ระยะที่ 3 ชื่อผลงาน  Health Checking and Prevention Program (HCaPP)  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจริยา จิรานุกูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์ แพทย์หญิง เถามณี รวยสูงเนิน  และนางสาวธาณัฐดา สิริฌโสนแก้ว  เป็นที่ปรึกษาโครงการ ผลงานดังกล่าวได้รับคัดเลือกเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย ให้นำเสนอผลงานผลงานแบบบรรยายรอบตัดสิน (Final Oral Presentation)