ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับการเยี่ยมติดตามงานในพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับการเยี่ยมติดตามงานในพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับการเยี่ยมติดตามงานในพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ME1-0310 และศูนย์เรียนรู้ “สถานพัฒนาเด็กเล็ก นมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ”โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ศาสตราจารย์ คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร เลขานุการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวช ต้อนรับนายแพทย์                    ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น และคณะ ในการประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ “สถานพัฒนาเด็กเล็ก นมแม่ และเรียนรู้แบบบูรณาการ” โรงพยาบาลสุทธาเวช โดยได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเเด็กปฐมวัยสู่ Thailand 4.0 ผ่านการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กเล็ก นมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ และเยี่ยมชมสถานที่ในการดำเนินงาน