การประชุมวิชาการ The Northeast Ophthalmology (NEO) Forum 2019 “Comprehensive Care for PCV Patients” – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : การประชุมวิชาการ The Northeast Ophthalmology (NEO) Forum 2019 “Comprehensive Care for PCV Patients”

การประชุมวิชาการ The Northeast Ophthalmology (NEO) Forum 2019 “Comprehensive Care for PCV Patients”

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติหลังที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ The Northeast Ophthalmology (NEO) Forum 2019 “Comprehensive Care for PCV Patients” กล่าวรายงานการจัดการประชุมวิชาการ โดย อาจารย์ นพ.ปริญญา สีหไตร จักษุแพทย์โรงพยาบาลสุทธาเวช

          มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวินิจฉัย และดูแลผู้ป่วยโรค PCV ให้ผู้ร่วมเข้าประชุมเกิดความเข้าใจ มีการบูรณาการระบบการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และพัฒนาศักยภาพของแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคในการรักษาผู้ป่วยด้วยการเลเซอร์เย็น (vPDT) ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประกอบด้วยจักษุแพทย์ และจักษุแพทย์ด้านจอตาจากโรงพยาบาลต่างๆ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านจากโรงพยาบาลสุทธาเวช บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้ป่วยจักษุวิทยา รวมทั้งนิสิตแพทย์ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาบรรยาย ให้ความรู้ พร้อมด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจ รักษา ผู้ป่วย