ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศ.นพ.สุรพล เวียงนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจาก University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยนิสิตจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสุทธาเวช  มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนร่วมสหวิชาชีพ Inter Professional Education (IPE)