โครงการพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 1 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 1

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานจัดโครงการโดย คุณลัดดาภรณ์ เชื้อในเขา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ คณะแพทยศาสตร์ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ทพญ.สุวดี เอื้ออรัญโชติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความเป็นเลิศในด้านการให้บริการ สร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร มุ่งหวังให้บุคลากรมีพฤติกรรมการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ