การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสุทธาเวช ครั้งที่ 2/2562 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสุทธาเวช ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสุทธาเวช ครั้งที่ 2/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 50 ที่นั่ง ชั้น 7 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสุทธาเวช ครั้งที่ 2/2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภายนอก มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสุทธาเวช เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน