โครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้คุณภาพองค์กรสู่การปฏิบัติ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้คุณภาพองค์กรสู่การปฏิบัติ

โครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้คุณภาพองค์กรสู่การปฏิบัติ

วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้คุณภาพองค์กรสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ได้รับทราบถึงตัวบ่งชี้คุณภาพองค์กรสู่การปฏิบัติ   ตามเกณฑ์ภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับตัวบ่งชี้คุณภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้